Copyright

Tenzij anders vermeld valt alle inhoud en andere content van deze website, inclusief andere onder verantwoordelijkheid van De Bussy Consult gepubliceerde en aan deze site gelinkte websites, onder een Creative Commons Licentie.

Creative Commons License

Disclaimer

1. Deze website is uitsluitend bedoeld als bron van informatie.2. De Bussy Consult heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Bussy Consult garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. De Bussy Consult sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.3. De Bussy Consult respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele-, industriële- en andere rechten van derden. De Bussy Consult spant zich er naar behoren voor in om te verifiŽren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door De Bussy Consult. Indien u ondanks deze inspanningen van De Bussy Consult meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door De Bussy Consult gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met De Bussy Consult via het volgende e-mailadres: info@debussyconsult.nl.4. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) naar websites van derden. De Bussy Consult heeft geen zeggenschap over deze websites. De Bussy Consult is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.5. De Bussy Consult is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt naar deze site6. De Bussy Consult spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Bussy Consult legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. De Bussy Consult is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.7. De Bussy Consult behoudt het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden gepublicieerd op deze website.